08/10/2020

Ontwerpbesluit in procedure

Ontwerpbestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven), ontwerp omgevingsvergunning V20/40588 (bouwen van een drietal gebouwen met 260 appartementen, 4 grondgebonden woningen en commerciële ruimten op de begane grond) en ontwerp vaststelling hogere grenswaarden.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat vanaf 8 oktober 2020 ter inzage liggen:

  • het ontwerp van het bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven);
  • de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een drietal gebouwen met 260 appartementen, 4 grondgebonden woningen en commerciële ruimten op de begane grond met zaaknummer V20/40588;
  • het ontwerp van het besluit tot vaststelling van hogere waarden.


Ligging en doel van de plannen
De locatie tussen het spoor, het PSV–stadion – naast locatie Eurobuilding en de Lijsterbesbuurt (De Jonglaan) is aangeduid als ‘Hartje Eindhoven’. Op deze locatie wordt een project ontwikkeld voor het realiseren van 264 woningen en maximaal 499 m² aan commerciële functies in de plint.

De omgevingsvergunning betreft het bouwen van een drietal gebouwen met 260 appartementen, 4 grondgebonden woningen en commerciële ruimten op de begane grond.

Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan om hogere waarden vast te stellen voor het gebied. Uit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te hoog is. Volgens de Wet geluidhinder is het mogelijk om een besluit te nemen dat een hogere geluidbelasting toestaat.


Inzage
Het ontwerp van het bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven) en het ontwerp van het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met ingang van donderdag 8 oktober 2020 tot en met woensdag 18 november 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien bij het Inwonersplein in het Stadhuis.  De aanverwante ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende bijlagen liggen digitaal ter inzage bij het Inwonersplein in het Stadhuis. Voor adres en openingstijden zie colofon.

Daarnaast kunt u het ontwerp van het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via:  https://digitaleplannen.nl/0772/manifest.html


Coördinatieregeling
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk dat de verschillende besluiten die genomen moeten worden en plannen die vastgesteld moeten worden om een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken tegelijk worden voorbereid en bekend gemaakt. De aanvrager heeft op grond van de coördinatieverordening verzocht om naast de vereiste herziening van het bestemmingsplan ook de ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.


Zienswijze
Tijdens de genoemde termijn is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen met betrekking tot het gecoördineerd voorbereide ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en/of het voorgenomen besluit tot vaststellen van de hogere grenswaarden. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling.

Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is op de gemeentelijke website via de directe link www.eindhoven.nl/zienswijze. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: de gemeenteraad van Eindhoven, t.a.v. het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, postbus 90150, 5600 RB  Eindhoven.

Wilt u liever mondeling een zienswijze indienen (uitsluitend telefonisch vanwege het Coronavirus) dan dient u vóór 4 november 2020 een afspraak te maken met Babette van der Padt via telefoonnummer  (040) 238 62 47.

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend. Wilt u weten voor welke activiteit(en) de omgevingsvergunning is aangevraagd? U kunt meer informatie vinden op www.eindhoven.nl/vergunningaanvragen. Hier staan alle aangevraagde deelvergunningen vermeld.


Deel

Gerelateerd nieuws